Start arrow Przedmiot działalności
Przedmiot działalności PDF Drukuj Email
Przedmiot działalności kancelarii radcowskiej

Kompleksowa obsługa prawna krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (język angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski) obejmuje w szczególności:

 • prawo i postępowanie cywilne,
 • szeroko rozumiane prawo gospodarcze w tym:
  • prawo finansowe,
  • handlowe,
  • prawo papierów wartościowych,
  • prawo górnicze i geologiczne,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • sprawy z zakresu samorządu terytorialnego,
 • prawo spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i własność lokali,
 • rynek nieruchomości,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo europejskie,
 • prawo budowlane,
 • prawo energetyczne i prawo wodne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo i postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi w tym zakresie,
 • wynalazczość i prawo autorskie,
 • prawo bankowe,
 • prawo celne,
 • egzekucję i windykację należności.

Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na:

 • opracowywaniu umów spółek prawa handlowego, tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, dokonywaniu wszelkich czynności koniecznych do ich rejestracji w sądach, urzędach oraz załatwianiu innych formalności;
 • świadczeniu usług w sprawach korporacyjnych, np. sporządzanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, organizowanie zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy, przygotowywaniu uchwał i dokumentacji na zgromadzenia, prowadzeniu ksiąg protokołów, udziałów i ksiąg akcji, dokonywaniu zmian w umowach i statutach spółek;
 • tworzeniu programów nabywania udziałów lub akcji spółek;
 • łączeniu i przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych;
 • komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 • udziale w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym po stronie wierzycieli lub podmiotu upadającego;
 • nadzorze formalno-prawnym inwestycji prowadzonych przez Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • uzyskiwaniu dla cudzoziemców zezwoleń;
 • pomocy w wyborze partnerów gospodarczych oraz handlowych w kraju i za granicą;
 • wydawaniu opinii, udzielaniu porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa;
 • konstruowaniu umów, opracowywaniu aktów prawnych oraz pism urzędowych i procesowych;
 • uczestnictwie w negocjacjach przedumownych oraz pomocy w sporządzaniu dokumentacji ofertowo-przetargowej;
 • prowadzeniu mediacji celem rozwiązania sporu;
 • zastępstwie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • sądowej ( powództwo, orzeczenie, egzekucja) lub pozasądowej (ugoda, kompensata, sprzedaż należności) windykacji wierzytelności w kraju i za granicą.